Ενημερωτικό Δελτίο 4

Το 8 PER CENT είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρηματιών στην Ευρώπη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη μιας σειράς ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων που αφορούν βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες, καθώς και για την ανάπτυξη μιας ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που απευθύνεται σε εκπαιδευτές ΕΕΚ, οι οποίοι, ως βασικοί διαμεσολαβητές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μετάδοση αυτών των δεξιοτήτων.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
[Αριθμός έργου: 2020-1-FR01-KA202-079858]
Πολιτική απορρήτου