Ενημερωτικό Δελτίο 2

Το 8 PER CENT είναι ένα έργο Erasmus+, που αποσκοπεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματιών στην Ευρώπη. Για να επιτευχθεί αυτό, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα παραδοτέα: IO1 – Συλλογή διαδραστικών γραφημάτων, που παρέχουν κατάρτιση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα IO2 – Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για εκπαιδευτές ΕΕΚ IO3 –MOOC του 8 PER CENT

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
[Αριθμός έργου: 2020-1-FR01-KA202-079858]
Πολιτική απορρήτου