Ενημερωτικό Δελτίο 3

Τι είναι το 8 PER CENT;

Το 8 PER CENT είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+, που αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης
καινοτόμων επιχειρηματιών στην Ευρώπη. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι εταίροι θα αναπτύξουν
τα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα:

IO1 – Συλλογή διαδραστικών γραφημάτων, που παρέχουν εκπαίδευση στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα
IO2 – Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για εκπαιδευτές ΕΕΚ
IO3 – Πλατφόρμα MOOC

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
[Αριθμός έργου: 2020-1-FR01-KA202-079858]
Πολιτική απορρήτου